Hp: 085696515156 UGD 24 JAM)

Kamar

 
Nomer Bed
Nama Kamar
Kelas
Tarif Kamar
Status Kamar
UKEB01 Kamar Khadijah E Umum Kelas 1 Rp. 250.000,- KOSONG
UKAB01 Kamar Khadijah A Umum Kelas 1 Rp. 250.000,- KOSONG
UKBB01 Kamar Khadijah B Umum Kelas 1 Rp. 250.000,- KOSONG
UKCB01 Kamar Khadijah C Umum Kelas 1 Rp. 250.000,- KOSONG
UKDB01 Kamar Khadijah D Umum Kelas 1 Rp. 250.000,- KOSONG
UKDB02 Kamar Khadijah D Umum Kelas 1 Rp. 250.000,- KOSONG
UKEB02 Kamar Khadijah E Umum Kelas 1 Rp. 250.000,- KOSONG
UKFB01 Kamar Khadijah F Umum Kelas 1 Rp. 250.000,- ISI
UKFB02 Kamar Khadijah F Umum Kelas 1 Rp. 250.000,- KOSONG
PA2BB01 Kamar Aminah 2 B Perempuan Kelas 2 Rp. 200.000,- KOSONG
UH2AB01 Kamar Hanna 2 A Umum Kelas 2 Rp. 200.000,- KOSONG
LB2K01B01 Kamar Humairah 2 B Laki-Laki Kelas 2 Rp. 200.000,- KOSONG
UA2EB01 Kamar Aminah 2 E Umum Kelas 2 Rp. 200.000,- KOSONG
UA2CB01 Kamar Aminah 2 C Umum Kelas 2 Rp. 150.000,- KOSONG
PB2K02B03 Kamar Humairah 2 A Perempuan Kelas 2 Rp. 200.000,- KOSONG
PB2K02B01 Kamar Humairah 2 A Perempuan Kelas 2 Rp. 200.000,- ISI
PA2BB02 Kamar Aminah 2 B Perempuan Kelas 2 Rp. 200.000,- ISI
UH2AB02 Kamar Hanna 2 A Umum Kelas 2 Rp. 200.000,- ISI
A2AB01 Kamar Azura 2 A Kelas 2 Rp. 150.000,- ISI
LA2AB02 Kamar Aminah 2 D Laki-Laki Kelas 2 Rp. 200.000,- ISI
LA2AB01 Kamar Aminah 2 D Laki-Laki Kelas 2 Rp. 200.000,- KOSONG
A2AB02 Kamar Azura 2 A Kelas 2 Rp. 150.000,- KOSONG
K0000128 Kamar Azura 2 A Kelas 2 Rp. 150.000,- ISI
UH3B01 Kamar Hanna 3 B Umum Kelas 3 Rp. 150.000,- ISI
UH3KAB02 Kamar Hanna 3 A Umum Kelas 3 Rp. 200.000,- ISI
PA3BB04 Kamar Aminah 3 B Perempuan Kelas 3 Rp. 150.000,- KOSONG
UH3B02 Kamar Hanna 3 B Umum Kelas 3 Rp. 150.000,- ISI
UH3KAB01 Kamar Hanna 3 A Umum Kelas 3 Rp. 200.000,- KOSONG
PH3BB01 Kamar Humairah 3 B Perempuan Kelas 3 Rp. 150.000,- ISI
PH3BB02 Kamar Humairah 3 B Perempuan Kelas 3 Rp. 150.000,- KOSONG
UH3B03 Kamar Hanna 3 B Umum Kelas 3 Rp. 150.000,- ISI
UA3CB01 Kamar Aminah 3 C Umum Kelas 3 Rp. 150.000,- KOSONG
UA3CB03 Kamar Aminah 3 C Umum Kelas 3 Rp. 150.000,- KOSONG
UA3CB04 Kamar Aminah 3 C Umum Kelas 3 Rp. 150.000,- KOSONG
PA3BB03 Kamar Aminah 3 B Perempuan Kelas 3 Rp. 150.000,- KOSONG
PA3BB02 Kamar Aminah 3 B Perempuan Kelas 3 Rp. 150.000,- KOSONG
PA3BB01 Kamar Aminah 3 B Perempuan Kelas 3 Rp. 150.000,- KOSONG
LA3AB01 Kamar Aminah 3 A Laki-Laki Kelas 3 Rp. 150.000,- ISI
LA3AB02 Kamar Aminah 3 A Laki-Laki Kelas 3 Rp. 150.000,- ISI
LA3AB03 Kamar Aminah 3 A Laki-Laki Kelas 3 Rp. 150.000,- ISI
LA3AB04 Kamar Aminah 3 A Laki-Laki Kelas 3 Rp. 150.000,- ISI
A3B1B04 Kamar Azura 3 B Kelas 3 Rp. 150.000,- KOSONG
A3B1B03 Kamar Azura 3 B Kelas 3 Rp. 150.000,- KOSONG
LH3B01 Kamar Humairah 3 A Laki-Laki Kelas 3 Rp. 150.000,- ISI
LH3B02 Kamar Humairah 3 A Laki-Laki Kelas 3 Rp. 150.000,- ISI
A3B1B02 Kamar Azura 3 B Kelas 3 Rp. 150.000,- KOSONG
LH3B03 Kamar Humairah 3 A Laki-Laki Kelas 3 Rp. 150.000,- KOSONG
A3B1B01 Kamar Azura 3 B Kelas 3 Rp. 150.000,- KOSONG
A3A1B05 Kamar Azura 3 A Kelas 3 Rp. 150.000,- ISI
UA3CB02 Kamar Aminah 3 C Umum Kelas 3 Rp. 150.000,- ISI
A3A1B04 Kamar Azura 3 A Kelas 3 Rp. 150.000,- KOSONG
A3A1B03 Kamar Azura 3 A Kelas 3 Rp. 150.000,- ISI
A3A1B02 Kamar Azura 3 A Kelas 3 Rp. 150.000,- ISI
A3A1B01 Kamar Azura 3 A Kelas 3 Rp. 150.000,- ISI
A3B1B05 Kamar Azura 3 B Kelas 3 Rp. 150.000,- KOSONG
ICUK01B01 Kamar ICU Kelas Utama Rp. 450.000,- ISI
ICUK01B02 Kamar ICU Kelas Utama Rp. 450.000,- KOSONG
NICUK1B07 Kamar NICU Kelas Utama Rp. 450.000,- ISI
NICUK1B06 Kamar NICU Kelas Utama Rp. 450.000,- KOSONG
NICUK1B05 Kamar NICU Kelas Utama Rp. 450.000,- KOSONG
NICUK1B03 Kamar NICU Kelas Utama Rp. 450.000,- KOSONG
NICUK01B02 Kamar NICU Kelas Utama Rp. 450.000,- KOSONG
NICUK01B01 Kamar NICU Kelas Utama Rp. 450.000,- KOSONG
NICUK01B04 Kamar NICU Kelas Utama Rp. 450.000,- KOSONG
UAAB01 Kamar Almaas A Umum Kelas Utama Rp. 150.000,- ISI
UABB01 Kamar Almaas B Umum Kelas Utama Rp. 150.000,- KOSONG
VIPEK05B01 Kamar Kelas VIP E Kelas VIP Rp. 450.000,- KOSONG
VIPDK04B01 Kamar Kelas VIP D Kelas VIP Rp. 450.000,- KOSONG
VIPCK03B01 Kamar Kelas VIP C Kelas VIP Rp. 450.000,- KOSONG
VIPBK02B01 Kamar Kelas VIP B Kelas VIP Rp. 450.000,- KOSONG
VIPAK01B01 Kamar Kelas VIP A Kelas VIP Rp. 450.000,- KOSONG
VVIPK01B01 Kamar Kelas VVIP Kelas VVIP Rp. 750.000,- KOSONG